Sprawdź:

Według prawa – kim jest bezrobotny?

Polskie prawodawstwo zgodnie z założeniami państwa prawa dysponuje różnego rodzaju narzędziami, które mają służyć wspieraniu osób zagrożonym wykluczeniem społecznym. Do takiej grupy zalicza się również bezrobotnych, którzy mają problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Aby jak najlepiej przygotować się do powrotu do pracy warto zapoznać się z najważniejszymi pojęciami, na jakie można się natknąć na każdym kroku – od dopełniania formalności w urzędzie pracy, przez rekrutacje na własną rękę czy agencje zatrudnienia.

Ludność aktywna zawodowo

Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie osoby w przedziale wiekowym od 15 lat wzwyż, które mogą być uznane dalej jako aktywne zawodowo lub bezrobotne.

Osoba pracująca

Za człowieka pracującego, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy, można uznać taką osobę, który w badanym tygodniu wykonywał pracę przynoszącą zarobek zarówno jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek jak i pomagający członek rodziny. Osoba pracująca to także ktoś, kto miał pracę, ale nie wykonywał jej, na przykład z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wypoczynkowego oraz z innych powodów, ale w określonych ramach czasowych.

Ludność bierna zawodowo

Osoby uznawane za bierne zawodowo to grupa wiekowa od 15 lat i powyżej, które nie są zaklasyfikowane ani jako pracujące, ani jako bezrobotne. Co to oznacza? Że w badanym okresie tygodnia nie pracowały, nie poszukiwały pracy, nie były gotowe podjąć pracy w ciągu najbliższych 2 tygodni lub oczekiwały na rozpoczęcie pracy w okresie ponad 3 miesięcy.

Osoba bezrobotna

Status osoby bezrobotnej przysługuje między innymi obywatelom Polski, którzy są gotowi i zdolni do podjęcia pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin i w danym momencie nie wykonują innej pracy zarobkowej. Status bezrobotnego nie może być przyznany między innymi osobom, które nabyły prawo do otrzymywania emerytury, renty (między innymi zdrowotnej, socjalnej czy z tytułu niezdolności do pracy) lub uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Osoba bezrobotna ma określone prawa i obowiązki – musi między innymi informować urząd pracy, jeśli podejmie się jakiejkolwiek pracy zarobkowej (również w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli zlecenie i o dzieło) oraz zgłaszać się na spotkania w wyznaczonych terminach czy powiadomić urzędnika o zmianie miejsca pobytu. Do praw osoby bezrobotnej należy między innymi dostęp do nieodpłatnych usług rynku pracy czy ubieganie się o różnego rodzaju dodatki finansowe, świadczenia, staże i zasiłek dla bezrobotnych.

Zobacz również: ogłoszenia o pracę

A czym różni się bezrobotny od osoby poszukującej pracy? Taka osoba szuka pracy, jednak nie spełnia wymagań określonych dla przyznania statusu bezrobotnego, na przykład osiąga przychody z tytułu renty. Według polskiego prawa osobie poszukującej pracy nie przysługuje między innymi prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, ale za to może zarejestrować się w kilku urzędach, tak aby mieć dostęp do jak najszerszej oferty ogłoszeń dostępnych na rynku pracy w Polsce.

Profile pomocy

Jeśli osoba bezrobotna lub poszukująca pracy korzysta z pomocy urzędów pracy na pewno zostanie odpowiednio sprofilowana. Decyzję o tym, jaki profil przysługuje danej osobie podejmuje doradca, czyli urzędnik, na podstawie dostępnych danych oraz odpowiedzi uzyskanych w kwestionariuszu, jaki wypełnia osoba bezrobotna. Ustalenie konkretnego profilu pomaga w kolejnych etapach na dostosowanie dostępnych narzędzi pomocy dla osób bezrobotnych i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Profil I zakłada skorzystanie między innymi z pośrednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach także współfinansowanie szkoleń zawodowych, udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej lub finansowanie kosztów egzaminów. Profil II przewiduje ponadto możliwość skierowania osoby bezrobotnej do prac interwencyjnych czy robót publicznych, natomiast profil III umożliwia już dostęp do Programu Aktywizacji i Integracji, który ma na celu trwały powrót osoby wykluczonej na rynek pracy.

Sprawdź też: portal z ogłoszeniami o pracy

Poradnictwo zawodowe

Usługi związane z poradnictwem zawodowym świadczą przede wszystkim urzędy pracy, ale z takimi możliwościami można się także spotkać w agencjach zatrudnienia oraz w prywatnych biurach doradztwa zawodowego. Na drodze konsultacji, testów i rozmów doradca zawodowy może pomóc osobie bezrobotnej uzupełnić kwalifikacje zawodowe, określić zainteresowania i kompetencje czy zmienić posiadane kompetencje, tak aby osoba bezrobotna mogła się przebranżowić i uzupełnić niedobory kandydatów na rynku pracy. A bieżące zapotrzebowanie na kandydatów do pracy można także monitorować na własną rękę, na portalach z ogłoszeniami jak Szukampracy.pl.